FAQ

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEAMJANOWSKI


Team Janowski Magazyn
ul. Łokietka 7/4, 50-243 Wrocław
teamjanowski.sklep@gmail.com

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. 2.Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. 1.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  2. 2.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. 3.Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego   zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. 4.Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. 5.TeamJanowski w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. 6.Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 7. 7.Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności TPAY.COM. Serwis TPAY.COM jest prowadzony przez firmę: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; Regulaminu usług dostępny pod adresem: https://tpay.com/regulaminy

2 DEFINICJE

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

TeamJanowski – Przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą: MACIEJ JANOWSKI z/s we Wrocławiu, NIP 8942921201, REGON 021082250, e-mail: teamjanowski.sklep@gmail.com, adres: ul. Bednarska 13/26 54-134 Wrocław. 

Sklep Internetowy – prowadzony przez TeamJanowski  sklep internetowy działający pod adresem internetowym: http://teamjanowski.com/sklep/

Strona Internetowa – oznacza stronę http://teamjanowski.com/, na której działa Sklep Internetowy;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, wpisanie numeru kodu rabatowego.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez TeamJanowski

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z TeamJanowski  za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kod CVV2/CVC2 – 3 (słownie: trzy) lub  4 (słownie: cztery) ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku, na którym znajduje się podpis. Weryfikacja tego kodu zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji dokonywanych bez fizycznego uczestnictwa karty.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

u.ś.u.d.e. – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 

3 REJESTRACJA

 1. 1.Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupu w sklepie internetowym.
 2. 2.W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep Internetowy na stronie internetowej sklepu, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta i zaznaczyć opcję stwórz konto przy dokonaniu pierwszego zamówienia w formularzu.
 3. 3.Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. 4.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sklep Internetowy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 5. 5.Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres mailowy i hasło). Logowanie odbywa się przy dokonywaniu kolejnego zamówienia.
 6. 6.W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy TeamJanowski  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEO 

 1. 1.Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta w trakcie składania. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po kontakcie z mailowym z TeamJanowski.
 2. 2.Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.
 3. 3.Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego
 4. 4.Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane TeamJanowski  za pośrednictwem maila. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 13 regulaminu.
 5. 5.Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. 6.Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. 1.loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

5 INFORMACJA O PRODUKTACH I CENY

 1. 1.Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. 2.Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem. Klient po podaniu kodu pocztowego dostawy może zaktualizować wycenę kosztów dostawy, wybierając odpowiednią opcję na formularzu.
 3. 3.Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.
 4. 4.TeamJanowski  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. 5.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. 1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. 2.Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. 3.W celu złożenia zamówienia należy:
  1. 1.zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. 2.wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. 3.wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. 4.wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
  5. 5.wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. 6.wybrać formę płatności;
  7. 7.kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
 4. 4.W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, TeamJanowski poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wyświetlając odpowiednią wiadomość w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 5. 5.Sklep Internetowy w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do TeamJanowski . Sklep Internetowy  niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) TeamJanowski dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia z Klientem na inny rachunek
 6. 6.TeamJanowski jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. 1.Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania TeamJanowski o odstąpieniu od umowy;
  2. 2.okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 7. 7.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 8. 8.TeamJanowski niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 6 – 7 powyżej.

 

7 PŁATNOŚCI

 1. 1.Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności „tpay.com”.
 2. 2.Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „tpay.com”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „tpay.com” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.  TeamJanowski w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. 3.Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez  TeamJanowski płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności  TeamJanowski dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. 4.Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. W przypadku, gdy Klient wybrał paragon, będzie mógł zwrócić się o wystawienie faktury drogą mailową.

 

8 DODATKOWA AUTORYZACJA PŁATNOŚCI

 1. 1.Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:
 2. 1.kartą kredytową, która:
 • nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
 • nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 1. 2.Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfrowego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w §8 ust 1 Regulaminu powyżej.
 2. 3.Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.

 

9 DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. 1.Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2.Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej przez TeamJanowski firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz  TeamJanowski („Firma transportowa”).
 3. 3.Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polski wynoszą 18,-zł, zaś poza granice ww. kraju 70,-zł. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. 4.Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez  TeamJanowski płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z  TeamJanowski inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 5. 5. TeamJanowski poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 6. 6.Przesyłki dostarczane są kurierem (GLS Polska), niezależnie od gabarytu, do lokalu, zgodnie z adresem dostawy z zastrzeżeniem Regulaminu świadczenia usług przez GLS Polska; koszt dostawy na terenie Polski wynosi 18,-zł, zaś poza granice Rzeczpospolitej Polski – 70,-zł. Przesyłki ponadnormatywne, tj. ponad 30kg i takie, do których niezbędny jest transport na palecie jest wyceniany indywidualnie. Przesyłki są dostarczane w dni robocze. Regulamin GLS Polska dostępny na stronie www: https://gls-group.eu/PL/media/downloads/regulamin_GLS_dla_klientow_ze_stala_umowa_05-2018_01-download-53911.pdf
 7. 7.TeamJanowski nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

 

10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW

 1. 1.Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
 2. 1.obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. 2.polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. 1.W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do  TeamJanowski, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy – oświadczenie może ograniczać się do następującej treści:

„Odstępuję niniejszym od umowy zawartej z TeamJanowski na zakup ……………. (tu wskazać jakich produktów dotyczy odstąpienie lub numer zamówienia).

 1. 2.Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 2. 3.Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie na adres  TeamJanowski. Wybór sposobu zwrotu Produktów do  TeamJanowski należy do Konsumenta. 
 3. 4.Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  TeamJanowski w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą  TeamJanowski oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 4. 5.W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
  1. 1. TeamJanowski zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  2. 2.nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 5. 6.Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu  TeamJanowski ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 30 kg.
 6. 7. TeamJanowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. 8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 8. 9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. 1.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. 2.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. 3.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
  4. 4.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. 5.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

 

11 RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. 1.Sklep Internetowy   jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. TeamJanowski jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. 2.Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że TeamJanowski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez TeamJanowski albo TeamJanowski nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. 3.Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez  TeamJanowski usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  TeamJanowski. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. 4.Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. TeamJanowski jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. TeamJanowski może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, TeamJanowski może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 5. 5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt  TeamJanowski dostarczyć Produkt wadliwy do siedziby TeamJanowski, w którym zamówił Produkt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt  TeamJanowski w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. 6.Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
 7. 7.W wypadku, gdy TeamJanowski na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 8. 8.Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. 9.Reklamacje należy kierować do TeamJanowski drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez adres mailowy. 
 10. 10.W reklamacji Klient powinien wskazać: (I) opis stwierdzonej wady, (II) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (III) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. TeamJanowski zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 11. 11.Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a  TeamJanowski nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 12. 12.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 13. 13.Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez  TeamJanowski zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

13 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. 1. TeamJanowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. 2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TeamJanowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. 3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowy lub pocztą tradycyjna.
 4. 4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. 5.Sklep TeamJanowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

14 INFORMACJA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.Administratorem danych osobowych jest TeamJanowski 
 2. 2.Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie Internetowej oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Sklepu Internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych  TeamJanowski (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. 3.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia. Ponadto – w przypadkach wymienionych odrębnych przepisach – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. 4.Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w serwisie.
 5. 5.Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez  TeamJanowski w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 6. 6.Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do TeamJanowski pocztą tradycyjną lub na adres e-mail.
 7. 7.TeamJanowski traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr).
 8. 8.TeamJanowski uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.u.d.e.
 9. 9.Sklep Internetowy korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Sklep i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia  TeamJanowski dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Sklep Internetowy. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Sklep Internetowy posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Sklepu Internetowego, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w polityce plików cookies.
 10. 10. TeamJanowski jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Sklep Internetowy przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 11. 11.Niniejszy dokument dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 12. 12.Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, modernizacji, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

15 DEZAKTYWACJA KONTA

 1. 1.Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego  .
 2. 2.Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy TeamJanowski.
 3. 3.W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Sklepu Internetowego, dalsze świadczenie usług przez  TeamJanowski jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.
 4. 4.Dezaktywację konta powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, TeamJanowski, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 5. 5.Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez TeamJanowski na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. TeamJanowski przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 2. 2.Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu/Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego  .
 3. 3.W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. 4.Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 5. 5.Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.

Polityka Prywatności Sklepu Team Janowski

www.teamjanowski.com

Drogi Kibicu!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszej strony czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez teamjanowski.com. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Maciej Janowski

ul. Bednarska 13/26 

54-134 Wrocław 

NIP 8942921201

REGON 021082250

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli chcesz założyć konto Użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Twoje dane są przez nas przetwarzane w poniżej podanych celach związanych z funkcjonowaniem  strony teamjanowski.com i Sklepu.

Cel przetwarzania:

– świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta

 • realizacja Twoich zamówień
 • przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania danych:

– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie

– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych. 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę

prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Strona Team Janowski korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Oznacza to, że pliki są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies,

– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji

– udostępniania funkcji Sklepu.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem sklepu online korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Są to:

– Podmiot realizujący dostawę towarów

– Dostawca płatności

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych